Kulturums stadgar

Föreningen Kulturum i Gävle är en ideell förening för social och kulturell
verksamhet. Kulturums mål är att:
– främja demokrati och demokratiska tänkesätt
– ta initiativ till möten mellan människor från olika länder och olika
generationer
– främja jämställdhet mellan kvinnor och män
– skapa möten av och för barn och ungdomar
– vara ett forum för samhällsfrågor och medborgarinflytande

Medlemskap

Kulturum är öppen för alla som delar föreningens mål. Medlem som
uppenbarligen motverkar föreningens mål kan uteslutas (se nedan).

 

Verksamhet

Kulturum vill erbjuda lokaler för offentliga möten och diskussioner, studier,
barn- och ungdomsverksamhet, kulturevenemang, utställningar och liknande.
Kulturum svarar ytterst för organisation av verksamhet och arrangemang, men
lokalerna kan också användas av föreningar och andra både för offentliga och
för interna möten. Deltagande i Kulturums verksamhet ska så långt möjligt
vara gratis och lokalerna ska vara öppna för alla både vardagar och under
helger.

Organisation

Årsmötet

Årsmöte ska hållas senast i och med mars månads utgång. Styrelsen kallar till
årsmöte, extra årsmöte och medlemsmöte. Kallelsen till årsmötet ska göras
minst två veckor innan årsmötet. Om 1/3 av medlemmarna önskar ska
styrelsen kalla till extra årsmöte eller medlemsmöte. På årsmötet – liksom på
medlemsmötena – har alla som betalat medlemsavgiften för året rösträtt.
Röstberättigad på årsmötet är den som betalat medlemsavgift i föreningen
minst en månad före årsmötet.
Till årsmötet kan alla medlemmar skriva en motion med förslag i alla frågor
som gäller föreningen. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra
veckor före årsmötet.
Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet. Undantag gäller för beslut om
stadgeändringar och uteslutning av medlem ur föreningen som kräver beslut
på två medlemsmöten efter varandra.
På årsmötet ska följande ärenden behandlas:
– Kallelse och dagordning godkännes.
– Val av ordförande, sekreterare och justerare för årsmötet.
– Röstlängd fastställs.
– Styrelsens verksamhetsberättelse föredras.
– Redovisning av ekonomiskt resultat för det gångna verksamhetsåret.
– Revisorernas granskningsberättelse.
– Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
– Val av styrelse:
– val av ordförande.
– val av övriga styrelseledamöter.
– Val av två revisorer, varav en ersättare.
– Val av tre personer till valberedning.
– Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
– Budget för verksamhetsåret.
– Verksamhetsplan för föreningen.
– Motioner till årsmötet.
– Övriga frågor.
Ordföranden och kassören i förening tecknar föreningens firma. Räkenskapsår
är kalenderår.

 

Upplösning

Om föreningen upplöses ska eventuellt ekonomiskt överskott ges till
organisation som bedriver internationell hjälpverksamhet och som innehar så
kallat 90-konto.

Dessa stadgar antogs vid årsmötet 2008-01-15.
Justeringar gjordes vid årsmötet 2011-03-13, årsmötet 2018-03-15,
medlemsmöten 2018-04-17 respektive 2018-05-22.